НИЕ СМЕ

БУБОЛЕЧКОУБИЙЦИТЕ

разгледай галерията

КАКВО ПРАВИМ

част от дейностите, които предлагаме

Фумигацията е добре познат процес на земеделци и търговци, тъй като е ефективен метод за борба срещу вредители по селскостопанската продукция.


Методът е приложим за обеззаразяване на растителна продукция в складове, силози, транспортни контейнери, кораби, вагони, сгради, навеси и др. Използват се газообразни химикали, които са смъртоносни за вредителите.

Дезинфекцията е комплекс от мерки и мероприятия за унищожаване на микроорганизмите във външна среда. Осъществява се чрез физични и биологични методи. Провеждаме и изпълняване профилактични дезинфеционни мероприятия в обществени и административни сгради, офиси ,жилищни сгради и други с цел унищожаване на вредни микроорганизми причиняващи заразни болести.

В зависимост от нуждите извършваме със свои сили и средства дезинфекция на терени с масово пребиваване на хора, а именно централни градски площи с прилежащи пейки, детски площадки, градски спирки и други.


Осъществяваме дезинфекция на обществени сгради, административни сгради, всякакви помещения с широкоспектърен дезинфектант, действащ дори срещу Ковид-19, чрез ръчни, гръбни и моторни пръскачки. Обширните обработки по дезинфекция могат да се извършват само от регистрирани лица по наредба №1/05.01.2018 г. Обработките по дезинфекция се извършват по интрукция, утвърдена от Регионална здравна инспекция.


НАЛОЖИТЕЛНО Е ДА НИ ПОТЪРСИТЕ ПРИ СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:


- При наводняване на мазета, гаражи, жилищни помещения, стопански постройки и др. Влагата води до развитие на различни миркоорганизми като бактерии, вируси, плесени, гъби и др. Наложително е след отводняването и грубото почистване, да се направи професионална обработка с дезинфектант преди помещенията да се ползват отново;

- След дератизация (премахване на гризачите). Плъховете, мишките и други са резервоари, преносители и източници на зарази при редица вирусни, бактериални и паразитни заболявания при хора и животни (туларемия, салмонелози, Ку-треска, ботулизъм, лайшманиоза, трихинелоза, листериоза и др.). Ето защо след тяхното унищожаване е важно вътрешните помещения да се обработят с професионален дезинфектант, най-често чрез опръскване.

- Дезинфекция на сервизни помещения – мазета, килери, тавани и др. В тези помещения се най-често се развиват ентеровируси, които могат да доведат до множество заболявания. Обработват се периодично с професионални дезинфектанти, като с това гарантираме безопасна среда в дома, търговските и хранителните обекти.

Дезинсекцията е комплекс от мерoприятия за унищожаване на вредни насекоми във търговски обекти, частни домове, жилищни сгради, обществени сгради, преработвателни предприятия, открити тревни площи и други. Разполагаме с голям асортимент от машини и пръскачки на влажен, аерозолен или газов метод. Извършваме мащабни третирания срещу комари, кърлежи и др. вредители. Извършваме още дезинсекция срещу дървеници, дървояди, бълхи, сколопендри и др. Ние познаваме много добре отделните видове насекоми и техните особености, начин на живот и навици, както и кои са най-ефективните методи и средства за тяхното унищожаване.

Дезинсекцията е добра практика в земеделието за унищожаване на вредители в силозни клетки, плоски складове и др. преди внасянето на продукцията в тях.

Дератизация е комбинация от методи и средства за унищожаване на вредни гризачи, които са носители на заразни заболявания, вредители по хранителни запаси на човека и растения. Това е процес, който всеки извършва при нападение от гризачи, с различни средства.

Професионалната дератизация е организиран метод за целево унищожаване на вредни гризачи, мишки и плъхове, базиран на години опит и мобилизирани научни изследвания. Този метод създава непрекъснато тествани, адаптиращи се към промените на вредителите и резистентността им професионални препарати, с цел ефикасно унищожаване на гризачите.МЕСТА И ОБЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ДЕРАТИЗАЦИЯ


ДЕРАТИЗАЦИЯ В ДОМА И В БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ

- Гризачи в помещения у дома. Унищожаване на мишки и плъхове в стаи, апартаменти, къщи, вили, кооперации, домакинства, входове, мазета, тавани, тераси, градини, изби, килери и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ

- Гризачи в обществени помещения. Унищожаване на вредни гризачи в гимназии, летища, училища, кина, заводи, гари, университети, салони, театри, детски градини, общежития, автогари, общински сгради, центрове, сметища и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Употреба на дератизация в болнична среда. Унищожаване на гризачи в болници, поликлиники, аптеки, медицински центрове, клиники, медицински складове, здравни центрове, лекарствени складове, лекарски кабинети, зъболекарски кабинети и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ЧАСТНИ, ФИРМЕНИ СГРАДИ, ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДПРИЯТИЯ

Приложения на дератизация в частни и фирмени помещения- офиси, клубове, административни сгради, складове, производствени обекти, заводи, комбинати, хотели, домове за настаняване, хостели, плавателни съдове, частни пристройки, бизнес центрове, молове, работни центрове, служебни помещения, цехове и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ И ТЕРЕНИ

- Дератизация, като метод унищожаване на гризачи в земеделски терени . Борба с полски мишки (полевки), плъхове, съсели и други гризачи във ферми, селски стопанства и др.


ДЕРАТИЗАЦИЯ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ, СКЛАДОВЕ, ЗАВОДИ, ЗАВЕДЕНИЯ И МАГАЗИНИ

- Дератизация в помещения от хранително-вкусовата промишленост, с високи изисквания за контрол. Унищожаване на гризачи в хранителни заведения, ресторанти, кухни, пицарии, сладкарници, закусвални, дискотеки, нощни клубове, механи, столове, барове, капанчета, гостилници и заведения за бързо хранене. Дератизация с мащабни обработки по унищожаване на гризачи в хранителни складове, заводи, комбинати, ферми, хлебозаводи, месокомбинати, мандри, животновъдни ферми, млекозаводи, мелници, зърнобази, хамбари, продукти и фураж, силози и хранителни магазини.

Страничните Животински Продукти (СЖП) са целите трупове или части от труповете на животни или продукти от животински произход, посочени в чл.4, 5 и 6 от Наредба №20 от 2006 г. на МЗГ за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване, които не са предназначени за консумация от хора.


Ние разполагаме с техника и документация конкретно за СЖП категория 3 – това са ниско рискови продукти, които поради търговски причини (изтичане срока на годност) са станали негодни за човешка консумация. Тази категория касае различни търговски обекти и обектите за обществено хранене, работещи с храни от животински произход. Например: Детски градини, ресторанти, хранителни магазини пицарии и други.


Документацията трябва да е част от системата за управление безопасността на храните на всички хранителни оператори, които използват и боравят с хранителни продукти от животински произход: месни, млечни, яйчни, рибни и пчелни.


Изпитван продукт Вид на изпитване
1 Готов продукт Ешерихия коли
Салмонела
Листерия моноцитогенес
Коагулаза-положителни стафилококи
Колиформи
Плесени и дрожди
2 Вода питейна Колиформи и Ешерихия коли
Червени ентерококи
3 Вода от плувни басейни Легионела
Колиформи
Ентерокои
4 Смивове и отривки от повърхности Колиформи
Ешерихия коли
Общ брой аеробни микроорганизми
Салмонела
Листерия моноцитогенес
Коагулаза-положителни стафилококи
Легионела


НАССР-анализ на опасностите и контрол на критичните точки е система за осигуряване на безопасността на храните при тяхното производство и дистрибуция.


Критични точки са тези етапи от производствения цикъл на храните, в които може да се елиминират възможните биологични, химически и физически опасности за човека.


НАССР-системата се концентрира по-скоро върху предотвратяване възникването на опасностите, отколкото върху изследването на крайния продукт. HACCP-системата включва идентифициране на възможните грешки и изготвяне на план за това как да се предотвратят тези грешки.


HACCP-системата е част от системи за управление на безопасността на храните – ISO 22000, а също и от IFS, BRC.ПРИНЦИПИ НА СИСТЕМАТА НАССР


HACCP системата има 7 основни принципа, които са документирани в Codex Alimentarius – Alinorm 97/13A, AppENDIX II. Това са:


*Анализ на опасностите – на този етап се определят потенциалните опасности, свързани с всички етапи на производство на храните.


*Определяне на ККТ (Критичните Контролни Точки). Това са точките от производствения процес, в които опасностите могат да бъдат управлявани/контролирани ефективно.


*Определяне на критичните граници за дадените показатели, които трябва да се спазват, за да е сигурно, че ККТ са под контрол. Например: минимална и максимална температура в периода на стерилизация или печене, за да се гарантира отстраняването или редуцирането на опасни микроорганизми.


*Установяване на система за контрол на ККТ чрез наблюдение. Тези процедури определят как, колко често и от кого се наблюдават тези показатели (в случая температурата).


*Установяване на коригиращи действия, когато контролът показва, че определена ККТ е извън контрол.


*Установяване на процедури за проверка на способността на мерките за контрол на ККТ да доведат до планирания резултат.


*Въвеждане на документация, която обхваща процедури и записи за ККТ и анализа на опасностите.


Трудовата медицина е клон на клиничната медицина, който е най-активен в областта на трудовото здраве. Нейната основна роля е да осигури здравен съвет на организации и индивиди, с което да подсигури най-високи стандарти на здраве и безопасност на работното място, които могат да бъдат постигнати и поддържани.


ВРЕДИТЕЛИТЕ

КОИТО УНИЩОЖАВАМЕ И КОНТРОЛИРАМЕ СА

НАШ ЕКИП ЩЕ:

Имаш проблеми с вредителите?

Ние сме готови да помогнем!